Husorden

Ejerlejlighedsforeningen "Kystens Perle"

HUSORDEN

 

 

Indledning

Bestyrelsen håber, at alle beboere på Kystens Perle, vil få glæde af denne husorden med diverse praktiske informationer. Reglerne og bestemmelserne beskrevet i denne husorden gælder for, og

skal overholdes af, samtlige beboere på Kystens Perle. Denne husorden er et supplement til ejerforeningens vedtægter.

Tvivlsspørgsmål vedrørende husorden forelægges og afgøres af ejerforeningens bestyrelse, der tillige har påtaleret overfor ejerne. Ved overskridelse af husordenen henvises endvidere til overordnede tinglyste vedtægter, som herefter benyttes.

Klager generelt rettes til bestyrelsen.

 

Affald

Til alt affald, skal der benyttes egnede poser, der skal være forsvarligt lukkede, såedes at skakten ikke bliver forurenet. Affaldsposerne må ikke indeholde glas eller skarpe genstande.

Alt glas- og papiraffald henvises til containere.

Affald som ikke fjernes med dagrenovationen, skal ejeren fjerne for egen regning.                      

Beplantning   Højden på beplantning i haver, terrasser og altaner, må ikke overstige henholdsvis hække og rækværker, hvis denne genere naboernes sundudsigt.

 

Cykler

Cykler o. lign. må ikke henstilles på trapper, reposer, gange, altaner eller kældergange, men henvises til de dertil indrettede rum.

Der må kun placeres 1 stk. cykel pr. beboer i cykel rummene. Hvis en beboer har mere end en cykel, placeres de i eget depot rum.

Hver beboer som har en cykel får anvist en fast plads af bestyrelsen.

Endvidere benyttes de to cykel rum til ejerforeningen.

 

Depot rum

Der hører et depot rum til hver lejlighed.

 

El

Ekstraordinære elinstallationer eller tilslutning så som altan- og terrasse opvarmning, belysning e. lign. må ikke foretages, uden bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

 

Fælleseje

Af hensyn til fælleseje omkring beplantningen foran haver og terrasser, er det ikke tilladt at bruge haven eller terrassen som udgang til græsplænen eller parkeringspladsen.

 

Havemøbler

Der må kun placeres havemøbler på hemsene i de to cykel rum samt i kældergangene i en fast periode. Perioden er fra 1. oktober til 1. april.

 

Hegn o. lign.

Opsætning af fast hegn, fast afskærmning på altaner, terrasser og i haver, må ikke foretages, uden bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

 

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr, så længe der ikke fremkommer velbegrundede og dokumenterede klager over husdyrholdet. Det er et krav, at der skal ryddes op efter deres efterladenskaber. Kamphunde eller lignende typer racer er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at fodre fugle - eller andre dyr – på de udendørs arealer.

 

Kældergang

Der må placeres havemøbler i kældergangene, men kun i en fast periode.

Generelt skal kældergangene holdes frie, og må kun benyttes til ejerforeningens bygnings materialer.

Kortvarig opbevaring af effekter kan dog tillades under forudsætning af bestyrelsens godkendelse. 

 

Markiser

Der må ikke opsættes markiser.

 

Musik/TV

Musik/TV samt støjende underholdning i øvrigt, må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige ejere.

 

Nabostøj

Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for beboere.

Brug af ovenstående, boremaskiner eller andre støjende maskiner, må ikke benyttes mellem kl. 22.00-07.00.

- Vis hensyn.

Ejerne bedes også være opmærksomme på, at vand hovedafbryderen til opvaske- og vaske-maskinen afbrydes ved bortrejse.

 

Ombygning

Ingen større ombygning/renovering eller ændring af VVS- og El-installationer må igangsættes, uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.

 

Opgange

Trapper og trappeopgange renholdes af ejendommen.

Beboerne renholder entredør, dørkarme, dørmåtter o. lign.

Det er tilladt, at arrangere separat aftale beboerne imellem, omkring ekstra rengøring i hver opgang.

Der må ikke henstilles fodtøj, paraply eller lignende på trappeopgangen, eller henstilles effekter under trappen.

Der må ikke ryges på opgangen.

Såfremt man forurener unødigt, må rengøring omgående foretages af vedkommende. Eventuel ophængning af billeder, anbringelse af planter o. lign. må kun finde sted, når beboerne i opgangen er enige. Ved eventuel uenighed træffes den endelige beslutning af bestyrelsen.

 

Parkering

Biler, motorcykler, knallerter o. lign. må kun placeres på den dertil indrettede parkeringsplads syd for ejendommen.

Hver lejlighed har en nummereret parkeringsplads.

Endvidere forefindes i alt 6 gæsteparkeringspladser.

Motorcykler, knallerter o. lign. henvises til separat parkeringsplads.

 

Paraboler

Der må ikke benyttes private paraboler i bebyggelsen.

 

Parasoller

Opsætning og brug af parasoller skal ske med fornøden hensyntagen, i forbindelse med udsigt gener, til ejendommens øvrige beboere.

Parasoller skal være ensfarvede hvide.

 

Pejse

Opsætning af pejse- og brænde ovne skal skriftligt godkendes af bestyrelsen. Eventuelle vedligeholdelse og udgifter omkring skorsten o. lign. står for ejerens regning.

Pejsebrænde skal placeres i eget depot rum.

 

Skiltning

Der må ikke på vinduer, døre, vægge eller i øvrigt andre steder på ejendommen forekomme skiltning - gælder også omkring flytning, - uden bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

 

Terrassedøre

Isætning af nye terrassedøre for ejerens egen regning, skal forinden udskiftning, skriftligt godkendes af bestyrelsen.

 

Tøj tørring

Tøj tørring eller luftning af dyner, tæpper o. lign. må ikke finde sted fra vinduer, haver, terrasser eller altaner.

 

Varmepumper

Installation af varmepumper i ejendommen, skal forinden installationen udføres, skriftligt godkendes af bestyrelsen.

 

Vinduer

Isætning af nye vinduer for ejeren egen ´regning, skal forinden udskiftning, skriftligt godkendes af bestyrelsen.

 

Vedligehold

Al indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer.

 

Den enkelte beboers have, terrasse, altan, gangareal o. lign. skal altid holdes rene og ryddelige, og der må ikke placeres unødige effekter.

            

 

 

 

 

 

 

 

Snekkersten, den 8. januar 2018

 

 

Bestyrelsen:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    

Kommentarer til husorden

 

 

              Hvis nogle beboere har særordninger eller specielle aftaler, bliver det selvfølgelig respekteres i ny husorden. Dvs. at ordningen fungerer så længe ejeren bor i denne lejlighed. Ordningen er registreret af bestyrelsen.

 

                  Stationære varmepumper er undtaget fra ovennævnte særregler.

 

                      Specielle aftaler:

                     

                      Aftaler oplyses ved henvendelse til bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajourført den 8. januar 2019.

Kystens perle Strandvejen 130 C-F, 3070 Snekkersten

Copyright © All Rights Reserved.      Mail@KystensPerle@info